Προσλήψεις ειδικού προσωπικού στην Πυροσβεστική Ακαδημία.

Advertisements

Η Πυροσβεστική Ακαδημία προκηρύσσει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 10 ατόμων, για τις ανάγκες της Σχολής Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας, που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Στην προκήρυξη της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ζητείται η ειδικότητα  ΔΕ Μαγείρων.

Πώς θα κάνετε αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά (pyrakptol@psnet.gr), είτε αυτοπροσώπως, είτε, με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση:

  • Σχολή Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας
    25ης Μαρτίου 100, Τ.Κ. 50200 – Πτολεμαΐδα
    Aπευθύνοντάς την στη Γραμματεία, υπόψη Επιπυραγού κου Τάκου Παύλου
    (τηλ. επικοινωνίας: 24633-50923, 24633-50905-6, κατά τις ώρες 08:00-14:00)

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Advertisements
Advertisements