Προκήρυξη για την πρόσληψη διδακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού για το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024 στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων.

Advertisements

Την πλήρωση 17 θέσεων καθηγητών/τριών -8 θέσεων για το χειμερινό εξάμηνο και 9 θέσεων για το εαερινό εξάμηνο -για τη διεξαγωγή διδακτικού- ερευνητικού έργου για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, με σύμβαση κατηγορίας Ειδικών Επιστημόνων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους ή μερικής απασχόλησης, προκήρυξε η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, το αργότερο μέχρι την 15 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 12:00 π.μ.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν εμπρόθεσμα με την αίτηση των υποψηφίων. Υποψήφιοι/ες, των οποίων τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή μη επικυρωμένα, όπου απαιτείται, θα αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής και δεν θα υπάρξει ξεχωριστή ειδοποίηση από την Υπηρεσία.

Η αίτηση και όλα τα στοιχεία των φακέλων των υποψηφιοτήτων των ενδιαφερομένων θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής της ΣΣΕ. apply.sse.gr

Advertisements

Ιδιαιτέρως, επισημαίνεται ότι, προς διευκόλυνση των επιτροπών εκλογής, η απαιτούμενη ηλεκτρονική εκδοχή των βιογραφικών σημειωμάτων (CV) των υποψηφίων πρέπει απαραιτήτως να υποβάλλεται σε ανοικτή μορφή (π.χ. .doc, .docx ή .odt).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία της Κοσμητείας του τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών της ΣΣΕ, κάθε εργάσιμη ημέρα από 09:00 έως 14:00 ώρα και στα τηλέφωνα: 210-890-4217 και 2108904257-58 .

Η προκήρυξη αναρτήθηκε στη Διαύγεια. Πηγή: dnews.gr

Advertisements